Thursday, 27 November 2008

Urban agriculture


The cooking village, M. Nikolakaki, A. Kapsalis. AVEA area, Chania Crete. Urban design II studio 2007, Dept of Architecture, Techn. University of Crete. Studio tutors M. Marmaras, P. Karamanea, E. Karanastasi

Urban Farms, P. Athanailidou, Z. Frizi, V. Maistralis. Markopoulo military camp, Chania Crete. Urban design I studio 2007-8, Dept of Architecture, Techn. University of Crete. Studio tutors M. Marmaras, P. Karamanea, E. Karanastasi


All-in-one: Urban/suburban/rural leaving, E. Grigoriadou, T. Relias, N. Hassiotis. Markopoulo military camp, Chania Crete. Urban design I studio 2007-8, Dept of Architecture, Techn. University of Crete. Studio tutors M. Marmaras, P. Karamanea, E. KaranastasiPeriodical Urban Landscape, N. Asimakis, G. Vlahiotis. Markopoulo military camp, Chania Crete. Urban design I studio 2007-8, Dept of Architecture, Techn. University of Crete. Studio tutors M. Marmaras, P. Karamanea, E. Karanastasi

Urban green densities. X. Alexopoulou, S. Papatriantafyllou, A. Terezaki. Markopoulo military camp, Chania Crete. Urban design I studio 2007-8, Dept of Architecture, Techn. University of Crete. Studio tutors M. Marmaras, P. Karamanea, E. Karanastasi

No comments: